خدمات و امکانات مجموعه

خدمات ارائه شده در این مرکز طبق ظوابط سازمان محترم بهزیستی کشورو متد های روز دنیا می باشد

خدمات توانبخشی :

مرکز باهمکاری فیزیوتراپ و کاردرمانگر و روان شناس ومددکار ومربیان ورزش وهنری به ارائه خدمات مشغول بوده ودر این مهم نتایج قابل ملاحظه ای نیز مشاهده شده است

خدمات نگهداری :

مرکز با داشتن مراقبین ورزیده و دوره دیده از سالمندان عزیز به صورت شبانه روزی نگهداری می نماید و محیطی به دور از استرس

را برایشان فراهم خواهند ساخت .

خدمات درمانی:

مرکز با داشتن کارشناسان پرستاری ورزیده وپزشکان متخصص وپزشک عمومی به ارائه خدمات اورژانسی و مراقبتی از سالمندان آمادگی داشته و ارائه خدمات می نماید.

خدمات تفریحی گردشگری :

نهایت سعی ما خوشحالی و آرامش وشادبودن سالمندانمان می باشد ،لذا با مناسبت های مختلف جشن های در مرکز جهت خوشحالی وشاد بودن این عزیزان ،دعوت از گروهای مختلف برگزار می شود ونیز باتوجه به توانمندی این عزیزان وبه کمک مراقبین وپرستاران مراکز تفریحی وگردشگری ونیز سالیانه یک یا دو بار با توجه به شرایط سالمندان به مسافرت تفریحی نیز برده می شوند.

خدمات ویزیت و مراقبت در منزل :

با توجه به مجوز صادرشده از سازمان محترم بهزیستی این مرکز اجازه اعزام مراقب پزشک، پرستار، به منازل جهت ویزیت و خدمات به سالمند را دارد.

مسئول این مهم سرکار خانم چیره به شماره 09127373629 می باشد

پشتیبانی آنلاین